Kommuneplan forsiden

Deltag i debatten – Solfangeranlæg ved Sønderholm

Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en planlægning for et solcelleanlæg ved Sønderholm. Det betyder, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan, der muliggør anlægget. Derfor gennemføres en fordebat, hvor alle i perioden fra 13. september 2017 til 11. oktober 2017 har mulighed for at komme med ideer, synspunkter og forslag til brug for den videre proces.

Baggrunden er, at Sønderholm Varmeværk, ønsker mulighed for etablering af et solvarmeprojekt på ca. 1,6 ha på matrikel 50be, Sønderholm By, Sønderholm. Ifølge ansøger skal der her ud over solvarmepaneler omkranset af beplantning kun være rør i jorden. På matrikel 10di, Sønderholm By, Sønderholm, hvor varmeværket er, skal der være en lille tilbygning på ca. 30 m² samt en nødkøler som monteres på jorden (10 x 2 x 1,5 meter). Mellem de 2 matrikler skal lægges en transmissionsledning.

Hvad kigger vi særligt på i denne sag?
Den videre planlægning skal blandt andet indeholde en beskrivelse og vurdering af følgende forhold:

  • Anlæggets placering og skala
  • Trafikale forhold
  • Visuel og landskabelig påvirkning af omgivelserne
  • Eventuelle påvirkninger af nabobebyggelser

Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer
Arealet, hvorpå solfangeranlægget ønskes placeret, er i dag et landbrugsareal nord for Ny Nibevej. Kommuneplanen indeholder i dag ikke særlige bestemmelser for solfangeranlæg. Dog er der krav om, at tekniske anlæg skal vurderes i forhold til byudviklingen, og de skal placeres i det fysiske miljø på en måde, som tager hensyn til landskabet og de arkitektoniske kvaliteter.

Endvidere vil et solfangeranlæg på de pågældende lokalitet betyde, at der udlægges en ny kommuneplanramme til tekniske anlæg med krav om f.eks. udformning, højder, beplantning m.m., der kan danne grundlag for en lokalplan for projektet.

Foreløbig tidsplan
Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune igangsætte en mere detaljeret planlægning for ændringerne. En sådan planlægning vil omfatte et forslag til kommuneplantillæg og et forslag til lokalplan.

Disse planer udsendes i en 8 ugers offentlig høring primo 2018. Det forventes at planforslaget kan godkendes endeligt medio 2018.

Deltag i debatten
Hvis du har spørgsmål til planlægningen eller projektet kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen, Charlotte Zeth Andersen, tlf. 99 31 22 11, charlotte.zeth@aalborg.dk.

Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag. De skal være modtaget senest 11. oktober 2017 på:

e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk eller pr. brev til:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Vi foretrækker elektronisk post (e-mail)

Solfangeranlaeg _Soenderholm (1)Solfangeranlaeg _Soenderholm

07-09-2017