Kommuneplan forsiden

Supplerende høring til kommuneplantillæg 10.012 - Byudviklingsplan for Nibe

Den 17. august 2015 er et forslag til kommuneplantillæg 10.012 - Byudviklingsplan for Nibe godkendt af byrådet. Byudviklingsplanen består af kommuneplantillæg 10.012 med miljørapport. I perioden 26. august til 21. oktober 2015 har planforslaget været i offentlig høring.

Hvorfor en supplerende høring?
I forbindelse med den seneste budget-vedtagelse for Aalborg Kommune, blev det besluttet at afsætte midler til renovering af Nibe svømmehal med den nuværende placering. Samtidig ønskes at skabe god plads til placering af en eventuel kommende daginstitution i området. Derfor er det nødvendigt at redigere i kommuneplanforslaget i forhold til kommuneplanrammerne i området ved Nibe svømmehal.

Nedenfor ses et bud på en ny rammeafgrænsning. Røde områder er primært udlagt til boligformål, gule områder er til offentlige formål og grønne områder er udlagt primært til rekreative formål.

Eks Rammer (2)  Nye Rammer (2)
Kommuneplanrammer jf. forslag til byudviklingsplan for Nibe
 Forslag til alternative rammer

Det alternative forslag vedrørende området ved svømmehallen består af følgende: 

  • Hele området vest og øst for svømmehallen udlægges til (primært) boligformål med mulighed for at bygge åben-lav, tæt-lav og etageboliger. Bebyggelsesprocenten for etageboliger bliver maks. 40% og højde på byggeriet maks. 8,5 m. Det er ønsket at skabe mulighed for, at der i en del af området kan etableres en lidt mere differentieret boligbebyggelse, som kan appellere til familier, som ikke ønsker en åben-lav bolig.
  • Svømmehallen bevares med den nuværende placering. Svømmehallen kommer til at være i placeret i et område udlagt til boligformål.
  • Der udlægges en kommuneplanramme nord for svømmehallen til offentlige formål - eksempelvis til en daginstitution, hvis der som følge af kommende boligudbygning bliver behov for yderligere børnepasningsmulighed. Området er beliggende indenfor eksisterende skovbyggelinje som i forbindelse med fremtidig lokalplanlægning forudsættes ophævet.

Den supplerende høring er offentliggjort den 6. januar 2016 og frem til den 27. januar 2016 (OBS: fristen er forlænget til den 10. februar pga. tekniske problemer).  Har du spørgsmål til høringen, er du velkommen til at kontakte Tina Adamsen, tlf. 9931 2233.

Bemærkninger til den supplerende høring
Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til den supplerende høring skal de senest den 10. februar 2016 være modtaget ved:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
Postboks 219
9400 Nørresundby

Eller på E-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

Hvis du ønsker at se en pdf-fil af det oprindelige kommuneplanforslag for hele Nibe, så tryk her.

 

Andre planer