Kommuneplan forsiden

Kommuneplantillæg 3.030 for en udvidelse af City Syd

Aalborg Byråd godkendte den 14. januar 2019 kommuneplantillæg 3.030 for en udvidelse af Aflastningsområde City Syd.

 Planen består af: 

Kort City Syd

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Sammen med kommuneplantillægget har byrådet godkendt lokalplan 3-6-112.

Miljøvurdering
Der er lavet en miljørapport, der har været i offentlig høring sammen med planen. I forbindelse med den endelige godkendelse af planen er der lavet en sammenfattende redegørelse, jf. ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”.

Klagevejledning
Afgørelsen om godkendelsen af kommuneplantillægget kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klager skal være indsendt senest 15. februar 2019.  Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på http://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/.

Hvad kan du klage over?
Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.

Derudover kan du kun klage over retlige spørgsmål, jf. Planlovens § 58-62. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over afgørelser, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller planbestemmelser, eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan ikke klage over, at du er uenig i kommunens beslutning. Det er Planklagenævnet, der vurderer, om din klage omfatter et retslig spørgsmål.

Klageportalen
Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via http://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/.

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Plan & Udvikling. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål
Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen dvs. senest den 18. juli 2019.

Kommunens planer
Alle planforslag kan ses her: 

Alternativt ved personlig henvendelse hos:

  • Bibliotekerne i Aalborg Kommune
  • By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
14-01-2019