Kommuneplan forsiden

Opsamling på fordebat - Nyt boligområde i Nørresundby

Aalborg Kommune ønsker at igangsætte planlægning for etablering af et nyt boligområde til social udsatte på Stenholmsvej, vest for Gl. Lindholm Station, i Nørresundby. 

Arealet er i dag udlagt til et rekreative område i form af fritidsformål og rekreative formål i Aalborg Kommuneplan. Den eksisterende lokalplan for området fra år 1980 omhandler Vestforbindelsen til den dengang planlagte 3. Limfjordsforbindelse. Den ønskede ændring i anvendelse af det afgrænsede areal til boligformål, betyder at der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen og ny lokalplan. 

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye planlægning, gennemførte Aalborg Kommune en fordebat i perioden fra den 5. oktober til den 2. november 2018. Fordebatten var målrettet beboerne i området. Aalborg Kommune ønsker en supplerende fordebat på 4 uger, hvor i debatten udvides til også at inkludere de nærliggende virksomheder vest for lokalplanområdet. 

Fordebatten kører i perioden fra den 12. december 2018 til den 9. januar 2019. I fordebat perioden er der mulighed for at komme med ideer, synspunkter og forslag til brug for den videre proces.

Fordebat Kortmateriale - Forløbig Afgrænsning (1)

Kort over forslag til lokalplanområde afgrænset med rødt.

Beskrivelse af planlægningen

Aalborg Kommunen har igennem en årrække søgt efter et nyt og egnet areal i Nørresundby til etablering af boliger for social udsatte. I den forbindelse har flere arealer i Nørresundby været i spil. Efter flere overvejelser og drøftelser er valget faldet på et område ved Stenholmsvej i Nørresundby, hvilket bl.a. har en central placering i forhold til offentlig transport, indkøb og rekreative områder. Stenholmsvej 2-4 har tidligere været anvendt til beboelse, i dag er beboelsen revet ned og arealet er tilvokset skov og krat. Arealet er beliggende i byzone.

Der planlægges for etablering af 24 stk. 2 værelseslejligheder på omkring 50m². Lokalplanområdet er beliggende i yderkanten af et større rekreativ område, hvorfor der tages særlig hensyn til indpasningen af boligerne i de grønne omgivelser. Dette gøres ved bl.a. at fastsætte krav om max. Bygningshøjde og bevaring af beplantningsbælte om bebyggelsen.           

Hvad kigger vi særligt på i denne sag?

De forhold, som Aalborg Kommune vil lægge særlig vægt på i den videre planlægning er:

-       Grønne strukturer 

-       Bebyggelsen indpasning i området

-       Trafikstøj fra Thistedvej

Foreløbig tidsplan

Med udgangspunkt i fordebatten, vil Aalborg Kommune igangsætte en mere detaljeret planlægning for ændringerne. En sådan planlægning vil omfatte et forslag til kommuneplantillæg og et til lokalplan for området. Disse planer udsendes i en 8 ugers offentlig høring i efteråret 2019. Det forventes at planforslaget kan godkendes endeligt i slut 2019, start 2020.

Opsamling på fordebat 

Fordebatten har nu været til politisk behandling ved By og Landskabsudvalget den 20.03.2019, punkt 3. Udvalget godkendte at der nu kan udarbejdes et forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan. 

Aalborg Kommune har modtaget 4 skriftlige henvendelser fra beboere i Nørresundby og Aalborg Stift. Der er er ikke modtaget skriftlige henvendelser fra nabovirksomheder i den supplerende høringsperiode.

Henvendelserne omhandler primært disse emner: 

1.Bygningshøjde og materialevalg.
2.Bebyggelsens udseende og formålet med bebyggelsens anvendelse. 
3.Utryghed omkring socialt udsatte i nærområdet
4.Almene boliger i Nørresundby.

Aalborg kommune har taget bemærkningerne til efterretning.

By og Landskabsudvalges godkendelse, indkommende bemærkninger og svar på bemærkninger ses på dette link  

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål til planlægningen, kan du kontak­te By- og Landskabsforvaltningen, Louise Studstrup, tlf. 99 31 22 22, louise.studstrup@aalborg.dk

(Alternativt Lene Morthensen, tlf. 9931 2346, lene.morthensen@aalborg.dk)