Kommuneplan forsiden

Fordebat om vindmøller ved Nørrekær Enge

By- og Landskabsudvalget har den 17. september 2014 godkendt, at der igangsættes en fordebat på et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og Miljøvurdering, for at udvide vindmølleparken Nørrekær Enge.

Ansøger ønsker at opstille yderligere tre rækker vindmøller parallelt med og syd for den eksisterende række. Det er et fælles projekt på tværs af kommunegrænsen mellem Vesthimmerland og Aalborg. For Aalborg kommunes vedkommende drejer det sig om yderligere 18 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter.

Fordebatten
Som start på planarbejdet udsendes dette oplæg for at invitere borgere og andre til at komme med forslag og idéer, som kan indgå i den videre planlægning. Efter en vurdering og bearbejdning af de indkomne ideer og forslag, udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering. Sideløbende med dette udarbejdes et forslag til lokalplan for området.

Debatmaterialet beskriver i korte træk projektet og processen for det videre planarbejde. Se debatmaterialet  her.

Hvad kigger vi særligt på i denne sag?
VVM-redegørelsen skal blandt andet indeholde en beskrivelse og vurdering af følgende forhold:

  • Påvirkning af nabobeboelser - herunder støj- og skyggepåvirkning
  • Visuel- og landskabelig påvirkning - herunder samspil med andre vindmøller og tekniske anlæg
  • Påvirkning af oplevelsen af landskab, kirker og kulturmiljøer
  • Påvirkning af naturområder og rekreative funktioner - herunder beskyttede dyre- og plantearter
  • Påvirkning af grundvand, vandløb mv.
  • Lysafmærkning i forhold til lufttrafik
  • Klima- og energimæssige forhold

Informationsmøde onsdag 22. oktober kl. 19

Kom til informationsmøde onsdag den 22. oktober kl. 19 og hør nærmere om planlægningen og projektet.

Mødet bliver holdt i Huset, Nymøllevej 115, Farstrup, 9240 Nibe.

Frist for bemærkninger
Fordebatten er fra 1. oktober til 5. november 2014.

Hvis du har idéer, synspunkter og forslag til det videre planlægningsarbejde, kan du skrive/maile til By- og Landskabsforvaltningen senest den 5. november 2014 på:

Mail: plan.udvikling@aalborg.dk  eller pr. brev til:

           By- og Landskabsforvaltningen
           Stigsborg Brygge 5
           9400 Nørresundby

Spørgsmål kan rettes til planlægger Peter Serup på mail peter.serup@aalborg.dk eller tlf. 9931 2240.

DSC05427_250