Kommuneplan forsiden

Liv i centrum - Debat om Aalborg Midtby 2025

By og Landskabsudvalget har den 20. april 2017 godkendt at sætte en debat om Aalborg Midtby igang under overskriften 'Liv i Centrum'. 

Formålet med debatten er at indkalde idéer og forslag til en ny vision - og udviklingsstrategi  for Aalborg Midtby 2025.

Baggrund
Aalborg er hovedstad i Norddanmark og fungerer som regional kultur-, handels- og oplevelsesby. Midtbyen spiller en vigtig rolle for Aalborg som eksponent for denne udvikling. Herudover er den væsentlig som bosætningsområde og knudepunkt for den kollektive trafik.

Midtbyen indgår som en primær del af vækstaksen. Der er mange større byomdannelsesområder i spil og befolkningsstallet vil være stigende de kommende år. Der planlægges samtidig for en +BUS , et højklasset kollektiv trafiksystem, der i 1. etape, kommer til at køre fra det nye Universitetshospital i Aalborg Øst til travbanen i Aalborg Vest.

Der vil derfor være behov for at gentænke midtbyen og sammenhængen mellem de mange forskellige funktioner; kultur, erhverv, service, uddannelser, detailhandel, boliger, rekreation og ikke mindst skabe en god sammenhæng mellem byrum og mobilitet. Men der vil også være behov for at prioritere mellem de enkelte projekter og indsatser.

Aktiviteter i debatten
Der vil i debatperioden 24. april - 27.juni,  være mulighed for at deltage i en række aktiviteter: udstillinger, guidede ture, borgermøde, fotokonkurrence på Instagram.

Du kan få yderligere information og oplysninger om debatten, og tilmelde dig de enkelte aktiviteter her: 

www.aalborg.dk/livicentrum

Der er udarbejdet en debatfolder som kan give dig et hurtigt overblik over debattens program og indhold.

Planlægningsmæssig baggrund

Arbejdet med udvikling af en ny vision- og udviklingsstrategi for Midtbyen skal ske med udgangspunkt i Fysisk Vision 2025 og Planstrategi 2016.

Vi vil fortsat udvikle og styrke Midtbyen som en del af Byregionen hvor Aalborg Midtby udgør Norddanmarks vigtigste kultur, handels- og oplevelsescentrum. Men det skal gøres klogt ud fra følgende byudviklingsprincipper:

 • Udvikling indenfor eksisterende grænser via fortætning og byomdannelse
 • Udvikling særligt koncentreret i vækstaksen
 • Byen skal have kvalitet for mennekser
 • Fortætning skal følges af udvikling af grønne nærområder
 • Byudvikling skal ske under hensyntagen til de kvaliteter, som fjorden, landskabet og de blå-grønne forbindelser skaber.
 • Det skal være en by for alle med fuld tilgængelighed

I udviklingen af den attaktive by skal der være fokus på bykvalitet og bykvalitet afhænger af stedet:

 • Levende og mangfoldige bymiljøer skal fremmes
 • Der skal skabes sammenhæng imellem byens fysik og funktionalitet
 • Byens rum skal opleves som attraktive og rare steder for mennesker
 • Konkrete mål for bykvalitet afhænger af de særlige kvaliteter og potentialer i det konkrete nærmiljø
 • Arkitektonisk kvalitet og kulturhistoriske spor skaber identitet og skal sikres

Herudover er det et mål, at en større del af trafikken skal foregå med bæredygtige transportformer. For midtbyen gælder at:

 • Fodgængere, cyklister og og kollektiv trafik på grøn energi, er højt prioriteret. Trafikrum skal også være velfungerende byrum. Fremkommeligheden for biltrafikken skal prioriteres på de bløde trafikanters præmisser.

Spørgsmål til debat

Der er udarbejdet et debathæfte med følgende overskrifter og spørgsmål:

 • Meget mere midtby
  Hvordan udvikler vi en attraktiv bymidte?
 • Flere vil bo i byen
  Hvordan skaber vi attraktive rammer i Midtbyen, der kan være med til at understøtte en øget bosætning ?

 • Mere liv i byens rum
  Hvordan skaber vi et godt netværk af forbindelser og attraktive byrum, der kan være med til at styrke Midtbyens kultur- og handelsliv ?

 • Naturen ind i byen
  Hvordan kan midtbyens grønne og blå profil være med til at styrke Aalborgs identitet og skabe værdi for beboere og besøgende ?

 • Stærke identiteter
  Hvordan skaber vi stærke identiteter for de enkelte kvarterer i Midtbyen og hvordan kan de bidrage til kvarterernes samlingskraft ?

 • Bæredygtigt at komme rundt
  Hvordan kan vi fremme en bæredygtig mobilitet, hvor fodgængere og cyklister prioriteres, og den kollektive transport fremmes ?

 

Den videre proces

Med udgangspunkt i fordebattens resultat vil Aalborg Kommune  udarbejde en vision- og udviklingsstrategi for Midtbyen, efterfulgt af et kommuenplantillæg. De første konkrete planforslag forventes udsendt i en 8 ugers offentlig høring medio 2018 med henblik på, at planerne kan godkendes endeligt ultimo 2018.

Deltag i debatten

Har du idéer, forslag og bemærkninger, skal de senest den 27.juni 2017, fremsendes til:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
Postboks 219
9400 Nørresundby

og helst på E-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

Har du spørgsmål til fordebatten eller den kommende planproces, er du velkommen til at kontakte Rie Malling, tlf. 99312237 E-mail: rie.malling@aalborg.dk

Midtbyen afgrænses i debatten som vist på nedenstående kort, mod vest af Jernbanen, mod øst af Karolinelundsvej/Sønderbro, mod syd af Godsbanearealet og Håndværkerkvarteret og mod nord af Limfjorden.

Den omfatter således ikke hele det område der i dag udgør Midtbyen som bydelsområde, i den eksisterende kommuneplan hvor Midtbyen er opdelt i: Aalborg Midtby, Nørresundby Midtby, Ø - gadekvarteret og Vestbyen.

midtby_kprammer

midtby_afgraensning

20-04-2017