Kommuneplan forsiden

Fordebat om ændret anvendelse i Gug Alper

By- og Landskabsudvalget har den 22. januar 2015 godkendt, at der igangsættes en fordebat vedrørende mulighed for boliger og rekreativt område i Gug Alper.

Fordebatten
På matrikel 1bk, Gug by, Sdr. Tranders er der et projektforslag for området. Projektet giver mulighed for opførelse af en privat villa og en mindre privat boligudstykning. Derudover udlægges området til et fælles rekreativt landskab, som vil være forsynet med stiforbindelser og offentligt tilgængeligt for borgerne i Gug.

Området udgør et areal på ca. 9,6 ha.

Den kommende planlægning skal blandt andet tages højde for sammenhæng til naboområder, naturværdier, biodiversitet, rekreative kvaliteter og offentlig tilgængelighed i form af stiforbindelser m.m. 

Kommende ændringer
Forslaget om en delvis bebyggelse af Gug Alper er i tråd med intentionerne i nedslaget i Aalborg Kommunes Fysiske Vision 2025 om ”Byfortætning og grønne interesser”. Her fremhæves blandt andet det aktuelle projektområde som et eksempel. Der lægges op til, at der kan arbejdes på at skabe muligheder for randbebyggelse i Gug Alper, som ikke tilsidesætter de grønne interesser, men derimod understreger og styrker dem.

Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, der sikrer helheden og sammenhæng mellem planlægningen i Gug Alper og det øvrige Gug m.m. Kommuneplantillægget har desuden til formål at sikre en nærmere definition af det ønskede indhold i rammeområdet som omfatter Gug Alper.

I forbindelse med projektet skal der udarbejdes en lokalplan, der blandt andet skal sikre omdannelsen af en større del af projektområdet fra landbrug til et offentligt tilgængeligt rekreativt landskab og naturområde. Derudover skal planen fastsætte rammerne for, hvordan der kan opføres en boligbebyggelse, der indpasses i området på en måde, som udnytter de særlige kvaliteter i landskabet. By og Landskabsudvalget godkendte den 12. juni 2014, at der udarbejdes en lokalplan med et overordnet indhold som beskrevet i startredegørelsen.

Spørgsmål til debat

  • Hvad er dine ønsker til områdets indhold og udnyttelse?
  • Hvad kan du se af fordele og ulemper ved ændringen - både i forhold til nærområdet og Gug i det hele taget?
  • Er der særlige forhold, der bør tages hensyn til i den kommende planlægning?

Indsigelsesfrist mv.
Der er offentlig debat fra den 4. februar til den 4. marts 2015.

Hvis du har synspunkter eller ideer til det videre planlægningsarbejde, kan du skrive/maile til Teknik- og Miljøforvaltningen senest den 4. marts 2015. Supplerende spørgsmål kan rettes til Charlotte Zeth Andersen, 9931 2211, e-mail charlotte.zeth@aalborg.dk.

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

E.mail: plan.udvikling@aalborg.dk

Projektomr
Forslag til ny disponering af området.
22-01-2015
Andre planer