Kommuneplan forsiden

Fordebat – Nyt boligområde, Mandelvej, Stae

Aalborg Kommune har fået en ansøgning om at igangsætte en planlægning for etablering af en ny boligudstykning i den nordvestlige del af Stae.

I Stae er der efterspørgsel efter nye grunde, og et konkret ønske om, at der bliver mulighed for udstykning af grunde til boliger. Både grunde til parcelhuse og grunde til tæt/lav boligbebyggelse. Men der er ikke nogen ledige arealer, hvor denne efterspørgsel kan realiseres.

I kommuneplanen er det i forhold til udviklingen i oplandsbyer og landsbyer fastsat, at de skal have ”frihed og fleksible rammer til at kunne rumme en lokal forankret udvikling tilpasset byens struktur, identitet og størrelse”. Det er således en forudsætning, at der er en lokal forankring og opbakning til de konkrete initiativer.

En lokal grundejer har ønsket at inddrage et areal, der i dag anvendes til landbrugsdrift, og udstykke det til boligformål. På baggrund af efterspørgslen og samrådets deltagelse i møde omkring projektet, vurderes at der er grundlag for og opbakning til at udlægge et areal til boliger i Stae, og at det er realistisk, at det kan virkeliggøres.

Beskrivelse af projektet
Det område, der ønskes inddraget som en del af boligområderne i Stae, udgør et areal på godt 5 hektar. Områdets placering og den ønskede afgrænsning af området er angivet på ovenstående kort. Området ønskes udnyttet til boligformål – både til parcelhusbyggeri og til tæt/lav bebyggelse. Området vil få en selvstændig vejadgang fra Mandelvej.

Området ligger umiddelbart nord og øst for de eksisterende boligområder ved Nøddevej, og forventes at få tilsvarende rammer i forhold til bebyggelse, etager, højder mv. Området forventes fremad-rettet at udgøre Staes nordøstlige afgrænsning.

For at arealet kan inddrages i kommuneplanen til boligformål skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, der fastlægger anvendelsen af området til boligformål. På den baggrund gennemføres en fordebat, hvor alle i perioden fra 16. marts til 30. marts 2017 har mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til brug for det videre planarbejde.

Hvad kigger vi særligt på i denne sag?
De forhold, som Aalborg Kommune vil lægge særlig vægt på i den videre planlægning er:

  • Afgrænsningen af området – hvad er arealbehovet på kort og lang sigt
  • Den ændrede afgrænsning og afrunding af byen mod nordøst – overgangen til det åbne land
  • Det nye boligområdes samspil og sammenhæng med byen og særligt de nærtliggende boligområder – fokus på at de eksisterende boligområders åbenhed mod det åbne land bevares i form af f.eks. grønne områder og fællesarealer

Har du bemærkninger til disse fokuspunkter, eller er der andre forhold, som du mener, der skal belyses i den videre planlægning, bedes du sende dem til os.

Foreløbig tidsplan
Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune udarbejde et kommuneplantillæg og et forslag til en lokalplan for udnyttelsen af området. Disse planer udsendes i en 8 ugers offentlig høring i sommeren/efteråret 2017. Det forventes, at planforslagene kan godkendes endeligt i efteråret 2017.

Deltag i debatten
Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag. De skal være modtaget senest 30. marts 2017 på:

e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk eller pr. brev til:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Vi foretrækker elektronisk post (e-mail).

Hvis du har spørgsmål til planlægningen eller projektet kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen, Peter Serup, tlf. 99 31 22 40, peter.serup@aalborg.dk

09-03-2017