Kommuneplan forsiden

Nye vejanlæg i Aalborg Syd

Byrådet har den 14. december 2009 endeligt vedtaget Kommuneplantillæg H.012 med tilhørende miljørapport.

De miljømæssige konsekvenser af anlægsprojektet er endvidere blevet belyst gennem en VVM-redegørelse, og miljørapporten indgår som en integreret del heraf.

I perioden 1. juli - 14. september 2009 har forslaget til Kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse været offentliggjort. I perioden har vi modtaget 90 indsigelser og ændringsforslag.

I menuen til højre kan du se:
- Byrådets dagsorden og referat
- Kommuneplantillæg H.012
- Sammenfattende Miljøredegørelse
- Alle indsigelser og ændringsforslag
- Svar på indsigelser og ændringsforslag

VVM-tilladelse
Aalborg Kommune har den 16. december givet VVM-tilladelse til Egnsplanvej, Nyt tilslutningsanlæg til E45, Ny Dallvej samt motorvejsindføring til City Syd.

VVM-tilladelsen kan ses i menuen til højre.

Hvad er ændret?
I forbindelse med den endelige vedtagelse af planen er der i forhold til forslaget bl.a. sket følgende ændringer:

 • Ved Zeusvej etableres en niveaufri stikrydsning under Egnsplanvej
 • Skæringen mellem havnesporet og Egnsplanvej sker niveaufrit ved dels at sænke havnesporet og dels at hæve Egnsplanvej
 • Ved tilslutningen af Vissevej S til Egnsplanvej igangsættes planlægning for et nordligt ben i krydset, hvor det nordlige ben er busvej med forbindelse til Sønder Tranders Vej
 • Vejforbindelsen mellem det østlige rampekryds ved E45 og Indkildevej er forlagt mod øst
 • Ved etablering af motorvejsindføring til City Syd skal der udlægges støjdæmpende asfalt på E45 samt på motorvejsindføringen på strækningerne ved Dall Villaby og Dall
 • Ved etablering af motorvejsindføring til City Syd gennemføres en landskabelig bearbejdning af arealet mellem Dall Kirke og E45

De 2 alternative vejforbindelser mellem motorvej E45 og City Syd – Motorvejsindføring og Ny Dallvej - er begge fortsat reserveret. Beslutningen om hvilken af de 2 vejforbindelser, der skal betjene City Syd, afventer VVM-redegørelsen for den 3. Limfjordsforbindelse, som Vejdirektoratet igangsætter i 2010.

Arbejdsnotater
Flere af indsigelserne har krævet en nærmere analyse og vurdering for at sikre et kvalificeret beslutningsgrundlag. Derfor kan du i menuen til højre finde arbejdsnotater om:

Egnsplanvej:
- Anlægstekniske bindinger
- Nyt sygehus
- Vejadgange i Vedbæk (Vissevej)

Ny Dallvej:
- Kapacitet Hobrovej/Nibevej
- Kapacitet Dallvej/Ny Dallvej

Motorvejsindføring:
- Tilslutningspunkt for motorvejsindføring til E45
- Støjbelastning ved  Dall Villaby

Hvad er der sket?
Nedenfor kan du finde yderligere oplysninger og materiale om offentlighedsperioden, herunder VVM-redegørelse og Miljøvurdering.

Borgermøde om forslaget
Tirsdag den 25. august holdt vi borgermøde i Gug Hallen, hvor forslaget blev præsenteret og diskuteret blandt mere end 350 borgere.
I menuen til højre kan du se vores præsentation og referatet fra borgermødet.

Alternative vejforbindelser mellem Visse og Gug
I debatmaterialet er der vist 2 alternative forslag til at forbinde Visse med Gug og Motorvejen.
I forbindelse med debatten er der kommet forslag om 2 andre alternativer til at forbinde Visse med Gug og Motorvejen.
Du kan se alle 4 vejalternativer i menuen til højre.

 


klik på kortet for at se det større

Forslaget omhandler

Egnsplanvej – en 5,5 km 2-sporet landevej mellem Hadsund Landevej (ved Gistrup) og motorvej E45 (ved Indkildevej i Aalborg Syd).

Nyt tilslutningsanlæg til motorvej E45 (ved Indkildevej i Aalborg Syd).

Desuden skal en af følgende to muligheder for forbindelse mellem Hobrovej og motorvej E45 vælges:

C1  Ny Dallvej – en ca. 2 km 2-sporet vej mellem Hobrovej (ved Burger King) og motorvej E45.

C2  Motorvejsindføring til City Syd – en ca. 2,9 km vej mellem motorvej E45 og Hobrovej (syd for Biltema).

Hvis du ønsker at modtage et trykt eksemplar af det samlede forslag, kan du sende en mail til plan.byg@aalborg.dk eller ringe på tlf. 9931 2213. Du kan også downloade det samlede forslag i menuen til højre.

Baggrund for forslaget
Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling. En af betingelserne for denne udvikling er gode vejforhold. Aalborg Syd er et af de områder, hvor borgere og virksomheder oplever problemer flere steder på vejnettet. Derfor ønsker vi at forbedre vejforholdene i Aalborg Syd for blandt andet at undgå kødannelser gennem Skalborg og ved Indkildevej.

Forslaget er baseret på analyser
I forbindelse med forslaget til kommuneplantillæg H.012 er der udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Foruden en Miljøvurdering omfatter en VVM-redegørelse blandt andet analyser af:

 • Trafik
 • Landskab
 • Natur
 • Kultur og fritid
 • Affald, jord og råstoffer
 • Grundvand og overfladevand
 • Økonomi

I efteråret 2008 tog vi initiativ til en fordebat omkring de nye vejanlæg. Vi opfordrede alle interesserede til at indsende idéer og forslag. En række af disse er indgået i arbejdet med kommuneplantillæg H.012 med tilhørende VVM-redegørelse og Miljøvurdering.

Klik her, hvis du ønsker at læse mere om, hvad en VVM-redegørelse og Miljøvurdering er.

Mindretalsudtalelse om forslaget
Forslaget er ledsaget af en mindretalsudtalelse fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe, som anerkender, at motorvejsindføringen syd for Dall er med til at løse trafikafviklingen i City Syd, men samtidig mener, at forslaget er første etape af en vestlig linjeføring i motorvejstracé, idet vejanlægget er placeret i den reservation, der er for en sådan linjeføring. Du kan downloade udtalelsen i sin fulde længe i menuen til højre.

Information om forslaget
Vi har her på hjemmesiden samlet relevante oplysninger og dokumenter i forhold til forslaget til kommuneplantillæg H.012 med tilhørende VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Udover debatmaterialet kan du også se arbejdsnotaterne, som er grundlaget for debatmaterialet.

Spørgsmål til forslaget

Teknik- og Miljøforvaltningen,
Plan & Byg,
Stigsborg Brygge 5,
Postboks 219,
9400 Nørresundby
E-mail: plan.byg@aalborg.dk

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os på ovennævnte adresse eller på tlf. 9931 2216.

16-12-2009
Status
 
Byrådet dagsorden/ref.
(PDF 150 KB)
KPL-tillæg
(PDF 160 KB)
Miljøredegørelse
(PDF 160 KB)
Indsigelser
(PDF 40 MB)
Svar på indsigelser
(PDF 2 MB)
VVM-tilladelse
(PDF 100 KB)
Arbejdsnotater
Egnsplanvej:
Anlægsteknik
(PDF 30 KB)
Nyt sygehus
(PDF 30 KB)
Vejadgange i Vedbæk
(PDF 390 KB)
Ny Dallvej:
Hobrovej/Nibevej
(PDF 25 KB)
Dallvej/Ny Dallvej
(PDF 25 KB)
Motorvejsindføring:
Tillslutning E45
(PDF 35 KB)
Støj Dall Villaby
(PDF 260 KB)
Indsigelser
(PDF 40 MB)
Veje Visse-Gug:
Alternativ 1
(PDF 1 MB)
Alternativ 2
(PDF 1 MB)
Alternativ 3
PDF 1 MB)
Alternativ 4
PDF 1 MB)
Borgermødemateriale:
Præsentation
(PDF 10 MB)
Referat
(PDF 80 KB)

Debatmateriale:
Kommuneplantillæg
(PDF 0,7 MB)
VVM-redegørelse
(PDF 20 MB)
Linieføringer
(PDF 4 MB, A3)
Mindretalsudtalelse fra SF's byrådsgruppe
(PDF 32 KB)

Arbejdsnotater:
Alternativ syd om Dall Villaby
(PDF 2 MB)
Anlægsoverslag
(PDF 1 MB)
Egnsplanvej - Ny Dallvej, anlægs­fasen
(PDF 54 KB)
Egnsplanvej - Ny Dallvej, anlægs­teknisk beskrivelse
(PDF 5 MB)
Grundvand
(PDF 0,1 MB)
Jordforurening
(PDF 0,1 MB)
Krydset Dallvej - Hobrovej
(PDF 1 MB)
Landskab
(PDF 3 MB)
Motorvejsindføring, anlægsteknisk beskrivelse
(PDF 0,5 MB)
Motorvejsindføring - anlægsøkonomi
(PDF 0,1 MB)
Natur - Motorvejsindføring
(PDF 4 MB)
Natur-kultur Egnsplanvej - Ny Dallvej
(PDF 9 MB)
Overfladevand
(PDF 0,1 MB)
Planforhold
(PDF 5 MB)
Samfundsøkonomi
(PDF 0,2 MB)
Trafikale virkninger
(PDF 3 MB)