Kommuneplan forsiden

Deltag i debatten - Nyt område til erhverv, Skovhusvej, Vester Hassing

Aalborg Kommune har fået en ansøgning om at planlægge for et område til erhverv i Vester Hassing, se luftfoto.

Området ejes og anvendes i dag af HMC Motorcykler, der rummer motorcykelforretning og -værksted. Formålet med planlægningen er at sikre fremtidige udvidelsesmuligheder for virksomheden. Det betyder, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg der muliggør, at virksomheden kan udvikle sig på arealet.

Derfor gennemføres der en fordebat, hvor alle i perioden 11. januar til 8. februar 2017 har mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til planlægningen af området.

Matr _nr _13_t _vesterhassing _2016_1000, Beskåret

Afgrænsning af området. Luftfoto optaget  i 2016.

I kommuneplanen er Vester Hassing udpeget som en oplandsby med særligt byvækstpotentiale. Området ligger ved den overordnede infrastruktur, hvor det traditionelt set er hensigtsmæssigt at placere butikker med særlig pladskrævende varegrupper.

Beskrivelse af projektet

Området, som ønskes planlagt, er ca. 1,9 ha. og er registreret som en landbrugs-ejendom. Ejendommens eksisterende bygninger, 1151 m2, er oprindeligt opført til landbrugsformål. Bygningerne anvendes nu til beboelse, salg, lager og værksted i forbindelse med HMC Motorcykler. Der er endvidere en lagerhal til virksomheden på 500 m2 under opførelse på ejendommen.

Området ligger i den nordlige del af Vester Hassing og grænser op til Omfartsvejen mod nord. Øst for ejendommen ligger et eksisterende erhvervsområde. Ejendommen er i øvrigt omgivet af dyrkede marker.

Området ligger uden for de særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker.

Planlægning for området forventes at give mulighed for byggeri til erhverv, der kan anvendes til lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed og til butikker med særlig pladskrævende varegrupper. Området vil blive vejbetjent fra Skovhusvej.

For at arealet kan inddrages i kommuneplanen til erhverv og til butikker med særlig pladskrævende varegrupper, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, der fastlægger anvendelsen af området hertil. På den baggrund gennemføres en fordebat, hvor alle i perioden fra den 11. januar til 8. februar 2017 har mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til brug for det videre planarbejde.

Hvad kigger vi særligt på i denne sag?

De forhold, som Aalborg Kommune vil lægge særlig vægt på i den videre planlægning, er:

  • Den ændrede afgrænsning af Vester Hassing samt afrundingen af byen mod det åbne land.
  • Sikring af hensigtsmæssig trafikafvikling fra Skovhusvej. 
  • Skiltning i området, særligt set fra Omfartsvejen.
  • Beplantning mod Omfartsvejen og det åbne land.

Har du bemærkninger til disse fokuspunkter, eller er der andre forhold, som du mener, der skal belyses i den videre planlægning, bedes du sende dem til os.

Foreløbig tidsplan

Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune udarbejde et forslag til kommuneplantillæg, der fastlægger området til erhverv og til butikker med særlig pladskrævende varegrupper. Forslag til kommuneplantillæg forventes udsendt i en 8 ugers offentlig høring i begyndelsen af 2017. Det forventes, at planforslaget kan godkendes endeligt efter sommerferien 2017.

Deltag i debatten

Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag. De skal være modtaget senest 8. februar 2017 på:

E-mail: plan.udvikling@aalborg.dk eller pr. brev til:
By- og Landskabsforvaltningen Plan & Udvikling Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Vi foretrækker elektronisk post (e-mail).

Hvis du har spørgsmål til planlægningen eller projektet, kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen, Lise Overby Nørgård, tlf. 99 31 20 59, e-mail: lise.noergaard@aalborg.dk