Kommuneplan forsiden

Fordebat for nyt boligområde i St. Restrup

Aalborg Kommune har fået en henvendelse om igangsætning af en planlægning for etablering af et nyt område til boligformål ved Restrup Kærvej i St. Restrup.

I kommuneplanen er det i forhold til udviklingen i oplandsbyer og landsbyer fastsat, at de skal have ”frihed og fleksible rammer til at kunne rumme en lokal forankret udvikling tilpasset byens struktur, identitet og størrelse”. Det er en forudsætning, at der er en lokal forankring og opbakning til de konkrete initiativer.

En lokal forankret initiativgruppe har arbejdet med at definere et konkret projekt, der dels kan medvirke til at sikre en udvikling i lokalsamfundet, og dels sikre at man ikke med tiden er nødt til at fraflytte St. Restrup og det lokale fællesskab, hvor forsamlingshuset spiller en central rolle.

Initiativgruppen arbejder med et areal, der i dag anvendes til landbrugsdrift. Det skal omdannes til et område med boliger af forskellig type samt opholdsarealer og funktioner til gavn for både bebyggelsen og resten af St. Restrup.

Fordebat St Restrup kort

Det område, der ønskes inddraget til boligformål, er markeret på ovenstående kort med en rød cirkel. Den brune markering udgør den eksisterende afgrænsning af St. Restrup, mens afgrænsningen af Frejlev ses helt til højre. 

For at kunne inddrage det pågældende areal til boligformål skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, så det bliver en integreret del af den eksisterende afgrænsning af St. Restrup.

Som en del af dette arbejde vil der desuden blive arbejdet med kommuneplanrammen for hele landsbyen St. Restrup – afgrænsningen vist på ovenstående kort. Derved vil plangrundlaget for hele St. Restrup blive opdateret, så der er taget stilling til eventuelle justeringer mv. af den eksisterende afgrænsning.

På den baggrund gennemføres en fordebat, hvor alle i perioden fra 30. maj til 27. juni 2018 har mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til brug for det videre planarbejde.

Spørgsmål til debat

  • Hvad betyder et nyt område til boliger for St. Restrup – fordele og ulemper?
  • Er der særlige forhold, der skal tages hensyn til i den kommende planlægning?
  • Er der behov for justeringer af den eksisterende kommeplanramme for St. Restrup?

Har du bemærkninger til disse spørgsmål, eller er der andre forhold, som du mener, der skal belyses i den videre planlægning, så send dem til os, så de kan indgå i det videre arbejde.

Deltag i debatten
Hvis du har spørgsmål til planlægningen er du velkommen til at kontakte By- og Landskabsforvaltningen, Peter Serup, tlf. 99 31 22 40, peter.serup@aalborg.dk

Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag. De skal være modtaget senest 27. juni 2018 på:

e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

eller pr. brev til: By- og Landskabsforvaltningen Plan & Udvikling Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Vi foretrækker elektronisk post (e-mail).

Foreløbig tidsplan
Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune udarbejde et kommuneplantillæg og et forslag til en lokalplan for det nye boligområde i St. Restrup. Disse planer udsendes i en 8 ugers offentlig i efteråret 2018. Det forventes at planforslagene kan godkendes endeligt ultimo 2018.