Kommuneplan forsiden

Områdets placering og anvendelse
Aalborg Kommune ønsker at undersøge muligheden for planlægning for etageboliger i et område i Klarup - kaldet "Maiboms Have". Området udgør et areal på ca. 5.600 kvm. Områdets placering i byen er vist med blåt på nedenstående kort. Med rød markering er vist eksisterende byudviklingsområder i Klarup.

Oversigtskort _Klarup _1000

Den eksisterende oprindelige boligbebyggelse fra 1960 består af en funkisvilla. Nedenfor er vist et foto fra 1962, hvor man kan se villaen. Desuden er der i løbet af årene bygget forskellige bygninger, som primært anvendes til erhvervsformål. Nedenfor ses desuden fotos af de eksisterende bygninger, som de ser ud i dag.

Foto Af Eks Byg

Bebyggelse _eks

Baggrunden
Grundejer har kontaktet kommunen med ønske om igangsætning af planlægning for området. For at kunne udvikle det pågældende areal til etageboliger i 2 og 3 etager, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, da den gældende kommuneplanramme kun giver mulighed for åben/lav eller tæt/lav boligbebyggelse. 

Sammen med kommuneplantillægget udarbejdes også en lokalplan, som mere detaljeret regulerer, hvordan området kan udnyttes. Det er altså ikke på nuværende tidspunkt konkret fastlagt, hvordan området skal bebygges. Kommuneplantillæg og lokalplan udarbejdes først efter denne fordebat.

Idéoplæg
Idéoplægget bygger videre på den funkis-arkitektur, som den eksisterende villa repræsenterer. Der er nedenfor vist en skitse af, hvordan bebyggelsen kunne se ud, hvis der etableres bebyggelse i en kombination af 2 og 3 etager.

Forslag Til Bebyggelse

Nedenfor er vist referencefotos fra eksisterende boligbebyggelse i Aalborg.

Reference (1) 
Deltag i debatten

  • Hvad er din holdning til udvikling af området "Maiboms Have"?
  • Er der særlige forhold, der skal tages hensyn til i planlægningen?

Har du bemærkninger til disse spørgsmål, eller er der andre forhold, som du mener, der skal belyses i den videre planlægning, så send dem til os, så de kan indgå i det videre arbejde.

På baggrund af ovenstående gennemføres en fordebat, hvor alle i perioden 7. december 2020 til 4. januar 2021 har mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til brug i det videre planarbejde. Idéer, synspunkter og forslag skal være modtaget senest 4. januar 2021 på: plan.udvikling@aalborg.dk.

Hvis du har spørgsmål til planlægningen er du velkommen til at kontakte By- og Landskabsforvaltningen, Tina Adamsen, tlf. 2520 2233, plan.udvikling@aalborg.dk.

Foreløbig tidsplan
Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune udarbejde et kommuneplantillæg og lokalplan, som udsendes i en 8 ugers offentlig høring i løbet af 2021. Det forventes, at planforslagene kan godkendes endeligt ultimo 2021.