Kommuneplan forsiden

Tillæg 3.022 Byudviklingsplan for Skalborg

Aalborg Byråd godkendte den 09.01.2017 kommuneplantillæg 3.022 med miljørapport (MV), Byudviklingsplan for Skalborg.

Planen består af:

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Klagevejledning

Afgørelsen om godkendelsen af kommuneplantillægget kan, for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest den 15. februar 2017.

Du klager gennem Klageportalen, som du har adgang til via borger.dk og virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Aalborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500,- kr. Se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen dvs. senest den 18. juli 2017.

 

Miljøvurdering
I forbindelse med kommuneplantillæg 3.022 er der udarbejdet en miljørapport. Rapporten indeholder en miljøvurdering (MV) efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljørapporten er udarbejdet som en integreret del af Kommuneplantillæg 3.022.

Status

Pdf af det samlede tillæg, tryk her

Vil du se mere om byrådets behandling af forslaget, den tidligere proces, borgermøde, workshop, forbebat m.m. så klik her.