Kommuneplan forsiden

Fordebat Limfjords Danske Rodfrugter i Sejlflod

Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om at igangsætte en planlægning for virksomheden Limfjords Danske Rodfrugter, der ligger i landzone umiddelbart syd-øst for landsbyen Sejlflod. Virksomheden ønsker at opføre ny kontorbygning samt overdække flere eksisterende funktioner. Der er ikke tale om en egentlig udvidelse af produktionen.

Ønskerne er af et omfang, der vil udløse, at der skal udarbejdes et kommuneplantil-læg med ny kommuneplanramme samt en lokalplan for virksomheden.

Gulerødder 1

Beskrivelse af virksomheden
Limfjords Danske Rodfrugter er et familieforetagende, der producerer danske rod-frugter lige fra hovedkulturen gulerødder over pastinak, persillerod, runde og lange rødbeder, gule rødbeder og majroer. Limfjords Danske Rodfrugter er i dag et mo-derne landbrug med en betydelig omsætning til detailkæder og cateringmarkedet herhjemme samt kæder og grossister i udlandet. Halvdelen af produktionen er kon-ventionel og den anden halvdel økologisk.

For at imødegå gener for naboer er der senest etableret støjvolde og støjskærme for at undgå støjgener ligesom tilkørselsforholdene til gården er ændret for at undgå gener fra holdende lastbiler i forbindelse med læsning.

Gulerødder 2

Gulerødder 3 (1)

Det ønskede projekt
Virksomheden ønsker at overdække flere eksisterende funktioner for at bidrage til, at der sker en støjreduktion til omgivelserne, samt for at vaskning, sortering og pakning af rodfrugter vil ske mere hensigtsmæssigt for at begrænse den interne kørsel med trucks og dumper.

Virksomheden ønsker at etablere:

  • en ny lagerhal, så virksomhedens lageraktiviteter kommer under tag,
  • en hal til emballage og evt. overdækket varegård til afhentning af varerne (i dag står emballagen ude og skal hentes med trucks),
  • en maskinhal på det areal, hvor der er parkering af traktorer og andre maskiner, for at overdække maskinparken samt
  • en fornyelse af kontorlokaler.

Ønskerne vil blive realiseret løbende over en længere årrække.

Gulerødder 4

Ny planlægning for Limfjords Danske Rodfrugter
Realisering af virksomhedens ønsker vil udløse, at der udarbejdes nyt plangrundlag for Limfjords Danske Rodfrugter i form af et kommuneplantillæg, der udlægger virksomhedens areal til erhvervsformål i en kommuneplanramme, samt en lokalplan for virksomheden. Disse planner vil herefter udgøre rammerne for den fremtidige anvendelse og udvikling af virksomheden. 

Byrådet har besluttet at indlede en fordebat om dette planarbejde. Fordebatten virksomhedens arealer samt den helhed, som virksomheden indgår i.

Spørgsmål til debat

  • Hvordan afgrænses virksomheden Limfjords Danske Rodfrugter? Kunne det være arealerne inden for eksisterende støjskærme og støjvolde? (område A på kortet neden for)

  • Vil det give mening, at udlægge arealet mellem den østlige del af Sejlflod og virksomheden som et grønt areal i en ny kommuneplanramme? (område B på kortet neden for) Dermed sikres det, at disse arealer ikke kan bebygges eller inddrages som en del af virksomheden.

  • Kan ejendommen Gadekærsvej 29 indarbejdes i kommuneplanrammen for landsbyen Sejlflod? (Område C på kortet neden for) Det vil betyde, at ejendommen kan anvendes på samme vilkår, som resten af Sejlflod, og dermed fx også udnyttes/omdannes til flere boliger.

Gulerødder 5

Deltag i debatten
Hvis du har idéer, synspunkter og forslag til den forestående planlægning, bedes du sende dem til os, så de kan indgå i det videre arbejde. De skal være modtaget senest 5. april 2019 på:

e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk eller pr. brev til: By- og Landskabsforvaltningen Plan & Udvikling Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby. Vi foretrækker elektronisk post (e-mail).

Hvis du har spørgsmål til planlægningen kan du kontakte By- og Landskabsforvalt-ningen, Mette Kristoffersen, tlf. 99 31 22 20, e-mail

Foreløbig tidsplan
Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune udarbejde forslag til kom-muneplantillæg og lokalplan for området og virksomheden. Disse planer udsendes i en 8 ugers offentlig høring i sommeren 2019. Det forventes, at planforslagene kan godkendes endeligt i efteråret 2019.

07-03-2019