Kommuneplan forsiden

Deltag i debatten - Udvidelse af Aalborg Østhavn

By- og landskabsudvalget har den 23. september 2015, på baggrund af et ønske fra Aalborg Havn a/s,  godkendt at igangsætte en fordebat for en udviddelse af erhvervsarealerne øst og vest for Aalborg Østhavn.

Arealerne er ikke udlagt til erhverv, og for at muliggøre dette, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

I perioden

30. september til den 28. oktober 2015

kan du indsende synspunkter eller idéer til det videre planlægningsarbejde.

 

Fordebat Aalborg Havn Med Label 4
Områder øst og vest for Aalborg Østhavn, hvor der er forslag om udlæg af nye erhversvarealer.

Beskrivelse af udvidelsen
Det er et ønske, at Aalborg Østhavn, stadig skal kunne udvikles som et attraktiv trafikbaseret erhvervsområde med optimal forbindelse til omverdene langs Limfjorden. Der ses derfor at være et behov for at udvide erhvervsarealerne med ca. 100 ha mod øst og ca. 100 ha vest for Aalborg Østhavn.

Hvad kigger vi særligt på i denne sag?
De ting som Aalborg Kommune har tænkt sig at lægge særlig vægt på i den videre planlægning:

  • Tilgængelighed og trafiksikkerhed i forhold til mere godstrafik på både vej, jernbane og Limfjorden.
  • Påvirkning af landskabs-, natur- og rekreative interesser.
  • Miljømæssige påvirkninger.
  • Erhvervsudviklingen og eksisterende aktiviteter på havnen.
  • Klimahensyn.

Hvis du mener, at der er andre forhold, som skal belyses i den konkrete planlægning, bedes du sende dem til os.

Læs mere om planlægning her.

Foreløbig tidsplan
Fordebat (efterår 2015).
Udarbejdelse af planforslag (efterår 2015).
Offentlighedsfase (primo 2016).
Endeligt kommuneplantillæg (ultimo 2016).

Deltag i debatten Hvis du har spørgsmål til planlægningen kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen, Anne-Vibeke Skovmark, tlf. 99 31 22 43, anne-vibeke.skovmark@aalborg.dk

Du kan fremsende ideer, synspunkter og forslag. De skal være modtaget senest 28. oktober 2015 på: e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk eller pr. brev til:

By- og Landskabsforvaltningen Plan & Udvikling Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

23-09-2015