Kommuneplan forsiden

Tillæg 5.011 for Rærup Deponi, Halsvej med VVM og MV

Byrådet godkendte den 27. april 2015 kommuneplantillæg 5.011 med miljørapport (VVM og MV) for en udvidelse af Rærup Deponi, Halsvej (Etape 1).

Planen består af

- Redegørelse for tillæg 5.011
- Retningslinie 14.1.14 Rærup Deponi, Halsvej 

Samtidig med kommuneplantillægget godkendte byrådet en lokalplan for hele Rærup deponi (5-9-105, Rærup Deponi, Halsvej, Rærup) som offentliggøres samtidig.

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Kommuneplanen er baseret på analyser
I forbindelse med kommuneplantillæg 5.011 er der udarbejdet en miljørapport (VVM og MV). Rapporten indeholder en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og en miljøvurdering (MV) efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det hele er samlet i en og samme rapport. Klik her for at se den samlede rapport.

Klagefrist
Afgørelsen om godkendelsen af kommuneplantillægget kan, for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest den 3. juni 2015.

Du klager gennem Klageportalen, som du har adgang til via borger.dk og virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Aalborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500,- kr. Se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen dvs. senest den 6. november 2015.

Supplerende spørgsmål kan rettes til Anne-Vibeke Skovmark, tlf. 9931 2243, eller e-mail: anne-vibeke.skovmark@aalborg.dk

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling Stigsborg Brygge 5
Postboks 219
9400 Nørresundby
E-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

5664-4460_250Pixel
Rærup Deponi.
27-04-2015