Kommuneplan forsiden

Tillæg 4.037 for området ved Tornhøj

Aalborg Byråd godkendte den 29. februar 2016 kommuneplantillæg 4.037 for Bydelscentrum Tornhøj. 

Planen består af:

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Sammen med kommuneplantillægget har byrådet godkendt lokalplan 4-5-102 for center og boligområde ved Bydelscentrum Tornhøj.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Mette Kristoffersen, tlf. 9931 2220.

Klagevejledning

Afgørelsen om godkendelse af kommuneplantillægget kan, for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest den 6. april 2016.

Du klager gennem Klageportalen, som du har adgang til via borger.dk og virk.dk. Du logger på, som du plejer,  typisk med med NEM-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Aalborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500, - kr. Se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen dvs. senest den 9. september 2016.

29-02-2016
Planforslag