Kommuneplan forsiden

Tillæg 5.029 Kartoffelmelsfabrik nord for Langholt

Aalborg Byråd godkendte den 22. marts 2021 kommuneplantillæg 5.029 for en udvidelse af Andelskartoffelmelsfabrikken Vendsyssel ved Langholt.

Planen består af:

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Sammen med kommuneplantillægget offentliggøres godkendelsen af lokalplan 5-9-112 Kartoffelmelsfabrikken, Gravsholtvej, Landområde Nord.

Miljørapport
I forbindelse med kommuneplantillægget er der udarbejdet en miljørapport efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)". Miljørapporten findes sammen med lokalplan 5-9-112 Kartoffelmelsfabrikken, Gravsholtvej, Landområde Nord.

Miljørapporten er udbygget med en sammenfattende redegørelse. Her beskrives, hvordan de modtagne indsigelser/bemærkninger mv. er taget i betragtning, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvorfor den godkendte plan er valgt på baggrund af alternativer, og hvordan kommunen vil overvåge de væsentlige påvirkninger af planen.

Klagevejledning
Afgørelsen om godkendelsen af kommuneplantillægget og miljørapport kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klager skal være indsendt senest 23. apil 2021. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Hvad kan du klage over?
Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.

Derudover kan du kun klage over retlige spørgsmål, jf. Planlovens § 58-62. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over afgørelser, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller planbestemmelser, eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan ikke klage over, at du er uenig i kommunens beslutning. Det er Planklagenævnet, der vurderer, om din klage omfatter et retslig spørgsmål.

Klageportalen
Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Plan & Udvikling. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål
Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen dvs. senest den 26. september 2021.

22-03-2021